Kalligraphie

Except for us, we can learn from everybody/thing, When you think Kata is boring..., Zanshin - Vienna Stage 5/14, Ishin Denshin & Shinto Muso Ryu Jo - Kagamibiraki 2014, Mu Jo, Ichi Go Ichi E, Ishi Ka Dojo, Do, Ki, Ki Ai, Ai / Nana Korobi Ya Oki, Ichi Go Ichi E, Bu, Jo, Masa Katsu Agatsu Katsu Haya Do, Ji Ta Kyo Ai, Keiko Shokon Shuri Kosei, ..., Ka I Chiku Jo, Ishin Denshin, Aikido, Masa Katsu Agatsu Katsu Haya Do, Sen o Toryu Hyôshi - Stage 11/14 Kamiza, 7 Series SMR